Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

25/03/2022

Về việc phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Quyết định về việc phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 372qđ.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2