Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai số liệu cắt, giảm và tiết kiệm 10% kinh phí còn lại dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

05/08/2021

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-SNNPTNT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc kinh phí thực hiện cắt, giảm và tiết kiệm thêm 10% kinh phí còn lại năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-SNNPTNT ngày 05/08/2021 về việc công bố công khai số liệu cắt, giảm và tiết kiệm 10% kinh phí còn lại dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

Tài liệu đính kèm: 411.QD-SNNPTNT.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2