Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi -Cuộc 3 năm 2023.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi -Cuộc 3 năm 2023.

14:06 18/07/2023

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-QLCL  ngày 19/5/2023của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Cuộc 3 năm 2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã tiến hành thanh tra 30 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vụ Hè Thu năm 2023.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vụ Hè Thu năm 2023.

14:10 13/07/2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 281/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2023 tại một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông.

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông.

15:41 26/05/2023

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Xét Báo cáo số 54/BC-TTr ngày 19/5/2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra,

 

Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV.

16:58 17/02/2023

Ngày 12/01/2023 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNNPTNT về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi

14:21 15/12/2022

Ngày 15/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chi cục Thủy sản.

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chi cục Thủy sản.

08:32 31/10/2022

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Xét Báo cáo số 94/BC-TTr ngày 21/10/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 447/QĐ-SNNPTNT ngày 28/7/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chi cục Thủy sản, 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022.

14:26 28/07/2022

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 tại một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 34 cơ sở (9 tổ chức, 25 cá nhân) SXKD vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 63/BC-ĐTTr ngày 20/7/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra.

Kết luận thanh tra Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; việc thực hiện thu, chi tài chính tại Chi cục Thủy lợi.

Kết luận thanh tra Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; việc thực hiện thu, chi tài chính tại Chi cục Thủy lợi.

14:24 28/06/2022

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Xét Báo cáo Kết quả thanh tra số 49/BC-ĐTTr ngày 17/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra được thành lập tại Quyết định số 102/QĐ-SNNPTNT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở về Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; việc thực hiện thu, chi tài chính tại Chi cục Thủy lợi.

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi

14:20 15/12/2021

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở