Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

14/08/2021

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 575-KL/TU ngày 12/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Công văn số 4005/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền và hướng dẫn việc triển khai áp dụng nội dung Công văn trên tại Sở, như sau:

Tài liệu đính kèm: 4005.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2