Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/12/2021 13:32    630

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6536/UBND-KTN ngày 02/12/2021 về việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các sở, ngành và các địa phương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Các đơn vị tiếp tục tuyền truyền, thông tin Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan, người dân hiểu và tham gia Chương trình OCOP.

- Hưởng ứng sử dụng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6456/UBND-KTN ngày 30/11/2021 về việc tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh làm tặng phẩm.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ngoài các nội dung nêu trên, các địa phương tập trung triển khai lựa chọn các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của địa phương đúng quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6199/UBND-KGVX ngày 17/11/2021 về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh.

- Sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (có Phụ lục một số khẩu hiệu tuyên truyền đính kèm).

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 3947.SNNPTNT-NTM.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở