Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

11/01/2022 00:00    20

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Tài liệu đính kèm: 04.QD-SNNPTNT-VP.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở