Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

21/04/2023 08:48    131

Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình.

Phụ nữ ở khắp mọi nơi đang:

 • Thúc đẩy các đột phá khoa học,
 • Thiết lập xu hướng sáng tạo mới,
 • Tạo dựng doanh nghiệp và làm biến đổi thế giới của chúng ta.

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT).Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT.

Và khi phụ nữ bị thua thiệt, tất cả chúng ta cũng sẽ bị thua thiệt. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích nhiều phụ nữ hơn sử dụng hệ thống SHTT để bảo vệ và gia tăng giá trị cho công việc của họ. Bằng cách đó, chúng ta có thể:

 • Phát triển các công nghệ ngày càng nhiều hơn và tốt hơn phục vụ con người,
 • Tạo ra nhiều hơn các doanh nghiệp thành đạt do phụ nữ lãnh đạo,
 • Hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển trở lại tốt hơn.

Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể đạt được... khi có nhiều phụ nữ hơn tham gia vào hoạt động đổi mới và sáng tạo. Khi hoạt động đổi mới, sáng tạo và kinh doanh song hành và gắn với những ý tưởng và quan điểm mới, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.

Sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng ta. Mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thể sử dụng quyền SHTT để bảo vệ công nghệ, thương hiệu và sự sáng tạo của mình. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu. Họ là nguồn tài năng to lớn.Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ việc tích cực khuyến khích phụ nữ sử dụng hệ thống SHTT.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn.

Women and IP  

Accelerating innovation and creativity

 

For generations, women have shaped our world with their ingenuity and creativity.

 

Women everywhere are:

 • Driving scientific breakthroughs,
 • Setting new creative trends,
 • Building businesses and transforming our world.

 

Women bring new perspectives and talents to the table. But there is a problem! Too few women are participating in the intellectual property (IP) system. That means too few women are benefitting from IP.

 

And when women lose out, we all lose out. So we need to encourage more women to use the IP system to protect and add value to their work. That way, we can:

 • Develop more and better technologies that work for everyone,
 • Establish more thriving woman-led businesses,
 • Support economic recovery and build back better.

Imagine what we can achieve... with more women involved in the business of innovation and creativity. When innovation, creativity and business are inclusive and embrace new ideas and perspectives, we all benefit.

Diversity is our strength. Everyone, everywhere, can use IP rights to protect their technology, brands, and creativity. Women make up nearly half the global population. They represent a huge pool of talent. We all gain from actively encouraging women to use the IP system.

World Intellectual Property Day 2023 is an opportunity to celebrate all talented women around the world.Let’s work towards gender parity in IP and unleash the ingenuity and creativity of women and girls everywhere.Together, we can build a better tomorrow.

 

H.H

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở