Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Giám đốc Sở Hồ Trọng Phương dự triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của phòng Kế hoạch, Tài chính Sở

15/03/2024 16:00    135

Sáng ngày 13/3/2024, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ Trọng Phương chủ trì buổi làm việc với Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở để đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị. Dự làm việc có lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở; Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cùng lãnh đạo và công chức Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở.

Trong năm 2023, phòng Kế hoạch,Tài chính đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao; đã chủ động phối hợp cùng các phòng, đơn vị liên quan tích cực tham mưu cho Sở ban hành các chương trình, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành cơ bản đạt yêu cầu và theo đúng quy định, cùng các lĩnh vực khác đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2024, Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở đề ra kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được giao như: Phát triển kinh tế - xã hội; Đầu tư - phát triển; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; Tham mưu, tổng hợp việc triển khai Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu Quản lý, tổ chức điều hành hiệu quả Dự toán thu chi ngân sách nhà nước toàn ngành; đôn đốc các đơn vị, Chủ đầu tư thuộc Sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với tất cả các dự án đã được giao vốn năm 2024; phấn đấu đến ngày 31/12/2024, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp; đáp ứng nội dung “ Chạm để kết nối". Hoàn thành việc giải thể Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHHMTV Trà Tân,...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Sở; Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cũng đã có ý kiến trao đổi, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở trong công tác phối hợp, tham mưu nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức của phòng. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Giám đốc Sở thống nhất với các nhiệm vụ mà phòng Kế hoạch - Tài chính đề ra trong năm 2024. Đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức của phòng cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phối hợp và chia sẻ trong công việc; chủ động, sáng tạo để tổ chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để tham mưu cho Sở thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng các đề án, chính sách; kế hoạch, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

Văn Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở