Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

31/08/2022 13:19    313

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1186/TTr-STTTT ngày 23/8/2022 về việc thông báo danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh thông báo danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại phụ lục kèm theo) và yêu cầu:

1. Thủ trưởng, Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp Người phát ngôn của cơ quan chuyển đổi vị trí công tác, chậm nhất 05 ngày sau công bố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải cử Người phát ngôn mới thay thế và báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời cập nhật vào danh sách.

2. Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đăng tải danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, cập nhật và đăng tải công khai danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, phường, thị trấn trên Trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố.

4. Đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo khi đăng tải thông tin do Người phát ngôn cung cấp, trả lời phỏng vấn phải bảo đảm trung thực, đầy đủ; đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước nơi Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn công tác theo quy định.

Thông báo này thay thế Thông báo số 208/TB-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh.

Nay thông báo để các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và tổ chức, công dân biết./.

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: DANH SACH NPN SO NGANH-DIA PHUONG 2022 (1).doc

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở