Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.

09/12/2021

Căn cứ Thông báo số 550/TB-STC ngày 04/10/2021 của Sở Tài chính về Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-SNNPTNT ngày 09/12/2021 về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.

Nội dung cụ thể Quyết định:

Tài liệu đính kèm: 708.QĐ-SNNPTNT.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2