Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở.

25/11/2021

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-SNNPTNT ngày 12/11/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-SNNPTNT ngày 25/11/2021 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 583.QD-SNNPTNT.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2