Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo công khai Tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

06/05/2021

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thực hiện Công văn số 896/STC-TCĐT ngày 19/4/2021 của Sở Tài chính về việc báo cáo công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm 2021 đến 30/4/2021 chi tiết cụ thể có các phụ lục kèm theo

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: PHU LUC.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2