Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 10/2024/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh. 14-03-2024
2 06/2024/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 05-02-2024
3 05/2024/QĐ-UBND Quyết định Quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi. 24-01-2024
4 52/2023/QĐ-UBND Quyết định Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-12-2023
5 51/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22-12-2023
6 48/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2024. 18-12-2023
7 41/2023/QĐ-UBND Về việc phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26-10-2023
8 40/2023/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 13-10-2023
9 31/2023/QĐ-UBND Quyết định về phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 31-07-2023
10 13/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-03-2023
11 12/2023/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-03-2023
12 08/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 17-02-2023
13 06/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; di tích lịch sử, điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-02-2023
14 05/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-02-2023
15 04/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với một số dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 01-02-2023
16 25/2022//TT-BNNPTNT Thông tư quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 30-12-2022
17 29/2022/TT-BNNPTNT Thông tư Về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần 1. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế 30-12-2022
18 24/2022/TT-BNNPTNT Thông tư quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 30-12-2022
19 23/2022/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn. 29-12-2022
20 50/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16-12-2022
21 48/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2023. 13-12-2022
22 19/2022/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành Danh mục Thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục Thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam 02-12-2022
23 44/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 24-11-2022
24 38/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-10-2022
25 35/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy,vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 11-10-2022
26 34/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra,xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-10-2022
27 32/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-08-2022
28 08/2022/TT-BNNPTNT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11-08-2022
29 28/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi. 04-08-2022
30 27/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi. 07-07-2022
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở