Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2022

 

TT NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ THAM MƯU THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN THÀNH
1 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I/2022
2 Phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quý I/2022
3 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I/2022
4 Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I/2022
5 Ban hành Kế hoạch thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2025. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý I/2022
6 Ban hành Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2021. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Kiểm lâm Quý I/2022
7 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Thủy sản Quý I/2022
8 Ban hành Kế hoạch hỗ trợ nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các sông, lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2024 Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Thủy sản Quý I/2022
9 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025” . Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quý I/2022
10 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Thủy sản Quý I/2022
11 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Trung tâm Khuyến nông Quý I/2022
12 Phê duyệt Dự án cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Trung tâm Khuyến nông Quý I/2022
13 Ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, vật tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Chi cục Phát triển nông thôn Quý I/2022

 

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022

 

 TT NHIỆM VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ THAM MƯU THỰC HIỆN THỜI GIAN HOÀN THÀNH
1 Trình phê duyệt Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở  Chi cục Phát triển nông thôn Quý II/2022
2 Trình ban hành Quyết định phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Chi cục Phát triển nông thôn Quý II/2022
3 Trình phê duyệt Quyết định phân cấp Dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở  Chi cục Phát triển nông thôn Quý II/2022
4 Trình phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Phát triển nông thôn Quý II/2022
5 Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 Đồng chí Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Sở  Trung tâm Khuyến nông Tháng 4/2022
6 Phê duyệt Dự án cải tiến nâng cao tầm vóc đàn trâu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Sở  Trung tâm Khuyến nông Tháng 4/2022
7 Trình Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng chí Võ Quốc Hùng,     Phó Giám đốc Sở Chi cục Thủy lợi Quý II/2022
8 Trình phê duyệt Đề án Phát triển liên kết trồng rừng trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đạt chứng chỉ FSC Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Chi cục Kiểm lâm Quý II/2022
9 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 Đồng chí Hồ Trọng Phương,  Giám đốc Sở Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý II/2022
10 Trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý II/2022
11 Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Đồng chí Hồ Trọng Phương,  Giám đốc Sở Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quý II/2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 743

Tổng số lượt xem: 262130