Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Ký hiệu Nội dung Từ ngày - Đến ngày Tên đơn vị Tên tiến độ Kết quả thực hiện
1 6078/UBND-TTHC Về việc triển khai góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 30/11/2023 - 05/12/2023 Văn phòng Sở Đang thực hiện
2 6071/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 30/11/2023 - 06/12/2023 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
3 6045/UBND-KTTH V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Ngãi 30/11/2023 - 07/12/2023 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
4 6039/UBND-KTN V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 29/11/2023 - 19/11/2024 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
5 5906/UBND-KTN V/v gia hạn thời gian tham mưu chỉ đạo sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao 23/11/2023 - 30/11/2023 Chi cục Kiểm lâm Hoàn thành 5219/SNNPTNT-KL ngày 27/11/2023 về việc tham mưu chỉ đạo sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao.
6 579/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 22/11/2023. 23/11/2023 - 30/11/2023 Văn phòng nông thôn mới Hoàn thành 5232/SNNPTNT-NTM ngày 27/11/2023 Về việc tham vấn về phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
7 203/KH-UBND Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 22/11/2023 - 14/11/2024 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
8 5864/UBND-TTHC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 437/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ 21/11/2023 - 14/12/2023 Văn phòng Sở Đang thực hiện
9 5832/UBND-KTN Về việc chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn Giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh. 17/11/2023 - 23/11/2023 Văn phòng nông thôn mới Hoàn thành 5174/BC-SNNPTNT ngày 23/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
10 5807/UBND-KTN V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2023 - 29/11/2023 Phòng Kế hoạch - Tài chính Hoàn thành 5244/SNNPTNT-KHTC ngày 28/11/2023 Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở