Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 4121/SNNPTNT-KHTC Về việc chuẩn bị nội dung để phục vụ cuộc họp theo Giấy mời số 397/GM-UBND ngày 28/9/2023. 29-09-2023
2 4120/SNNPTNT-KHTC Về việc lập dự toán kinh phí thuê đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 29-09-2023
3 4119/BC-SNNPTNT Báo cáo về một số nội dung liên quan đến phương án nạo vét cát bồi lấp trên lòng sông Vệ theo kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hải Quyên. 29-09-2023
4 4118/SNNPTNT-KHTC Về việc đề nghị bố trí kinh phí thực hiện các dự án, Kế hoạch của UBND tỉnh. 29-09-2023
5 4117/SNNPTNT-QLXDCT Về việc lựa chọn Nhà thầu được chỉ định thầu gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, nhiệm vụ Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu úng, thoát lũ cho vùng hạ lưu sông Phước Giang. 29-09-2023
6 4116/BC-SNNPTNT Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII). 29-09-2023
7 4115/SNNPTNT-TS Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4. 29-09-2023
8 4114/SNNPTNT Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4488/UBND-KTN ngày 13/9/2023. 29-09-2023
9 4113/BC-SNNPTNT Báo cáo về việc tàu cá QNg-92024-TS và QNg-92158-TS nhiều lần vượt ranh giới cho phép trên biển. 29-09-2023
10 4112/SNNPTNT-TCCB Về việc báo cáo kết quả triển khai Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực". 29-09-2023
11 4111/SNNPTNT-KL Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng. 29-09-2023
12 4110/SNNPTNT-NTM Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng các chủ thể OCOP tỉnh Quảng Ngãi theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Ngân hàng Agribank. 29-09-2023
13 4109/SNNPTNT-KL Về việc góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030. 29-09-2023
14 4108/SNNPTNT-TCCB Về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện dân chủ do Sở trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. 29-09-2023
15 4107/SNNPTNT-VP Về việc ý kiến về giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tại các Khu dân cư trên địa bàn tỉnh. 29-09-2023
16 4106/SNNPTNT-KHT Về việc gia hạn thời gian trình phê duyệt Phương án QLRBV đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh. 29-09-2023
17 4105/SNNPTNT-KL Về việc tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030. 29-09-2023
18 4104/SNNPTNT (Đang cập nhật) 29-09-2023
19 4103/SNNPTNT-TCCB Về việc tổ chức Đoàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức quản lý, điều hành và các nghiệp vụ liên quan đến HTX tại tỉnh Phú Yên. 29-09-2023
20 4102/BC-SNNPTNT Báo cáo Tiếp thu - giải trình dự án ứng dụng NLMT kết hợp gia nhiệt bổ sung và náo đảo tự động trong chế biến nước mắm. 29-09-2023
21 4101/SNNPTNT-KHTC Về việc rà soát, dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết HĐND ban hành. 28-09-2023
22 4100/SNNPTNT-KHTC Về việc cung cấp số liệu trong lĩnh vực y tế. 28-09-2023
23 4099/BC-SNNPTNT Báo cáo Thông tin có liên quan về hồ sơ đất rừng sản xuất đã được cấp lâm bạ trước đây theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 28-09-2023
24 4098/SNNPTNT-TTNS Về việc cam kết bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án: Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. 28-09-2023
25 4097/SNNPTNT-KHTC Về việc ý kiến việc sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách tỉnh năm 2023. 28-09-2023
26 4096/SNNPTNT-KL Về việc góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp. 28-09-2023
27 4095/BC-SNNPTNT Báo cáo tình hình thực hiện thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 28-09-2023
28 4094/SNNPTNT (Đang cập nhật) 28-09-2023
29 4093/SNNPTNT-TS Về việc báo cáo kiểm tra, xử lý nội dung thông tin phản ánh của ngư dân trong tỉnh. 28-09-2023
30 4092/SNNPTNT-KHTC Về việc góp ý phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô. 28-09-2023