Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 

 

I. Tên cơ quan:

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 182  Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

* Về chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thuỷ sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy bạn nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

* Về nhiệm vụ: Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khi được UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt về các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Thuỷ sản, chế biến nông lâm sản và phát triển ngành nghề nông thôn; Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản; quản lý tài nguyên nước, quản lý việc xây dựng khai thác công trình thủy lợi, công tác phòng chống lụt bão, quản lý đê điều, quản lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; quản lý Nhà nước về các hoạt động dịch vụ chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

 

II. Lãnh đạo Sở:

 

1. Ông Hồ Trọng Phương – Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02553-825267

Di động: 0914.900.263

Địa chỉ mail: htphuong-snn@quangngai.gov.vn

 

2. Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02553-823949

Di động: 0914.350.326

Địa chỉ mail: nqtrung-snn@quangngai.gov.vn 

 

3. Ông Võ Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02553-825008

Di động: 0905.550.021

Địa chỉ mail: vqhung-snn@quangngai.gov.vn 

 

4. Ông Từ Văn Tám – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02553-826888

Di động: 0932.530.888

Địa chỉ mail: tvtam-snn@quangngai.gov.vn 

 

5. Ông Nguyễn Đức Bình – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02553-829092

Di động: 0918.138.842

Địa chỉ mail: ndbinh-nn@quangngai.gov.vn 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở