Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 675/QĐ-SNNPTNT Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công tác Văn thư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 16/11/2020 Chi tiết
2 576/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 21/09/2020 Chi tiết
3 818/QĐ-SNNPTNT Quyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính đưa vào xây dựng, áp dụng Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi. 20/11/2019 Chi tiết
4 449/QĐ-SNNPTNT Quyết định Ban hành Kế hoạch đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. 03/09/2019 Chi tiết
5 1078/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 01/08/2019 Chi tiết
6 17/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 28/06/2019 Chi tiết
7 269/QĐ-SNNPTNT Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 04/06/2019 Chi tiết
8 36/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21/11/2018 Chi tiết
9 603/QĐ-SNNPTNT Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng 06/11/2018 Chi tiết
10 1715/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. 15/10/2018 Chi tiết
11 381/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 25/07/2018 Chi tiết
12 373/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc thành lập Tổ Cứu hỏa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 20/07/2018 Chi tiết
13 346/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc Thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 12/07/2018 Chi tiết
14 318/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026. 28/06/2018 Chi tiết
15 317/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026. 28/06/2018 Chi tiết
16 314/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Khu vực đường 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi. 27/06/2018 Chi tiết
17 312/QĐ-SNNPTNT Quyết định kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 27/06/2018 Chi tiết
18 302/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/06/2018 Chi tiết
19 299/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020. 25/06/2018 Chi tiết
20 263/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 11/06/2018 Chi tiết
21 262/QĐ-SNNPTNT Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 11/06/2018 Chi tiết
22 907/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 08/06/2018 Chi tiết
23 255/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc phân công Đại diện lãnh đạo về chất lượng trong việc áp dụng và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 05/06/2018 Chi tiết
24 254/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký chất lượng ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 05/06/2018 Chi tiết
25 253/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 05/06/2018 Chi tiết
26 250/QĐ-SNNPTNT Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 01/06/2018 Chi tiết
27 144/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Đông huyện Ba Tơ. 12/04/2018 Chi tiết
28 143/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Tây huyện Ba Tơ. 12/04/2018 Chi tiết
29 142/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Long. 12/04/2018 Chi tiết
30 141/QĐ-SNNPTNT Quyết định về việc phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trà Bồng. 12/04/2018 Chi tiết
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở