Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

 

 

 

 

1. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở

a) Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo Quy chế làm việc của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thi hành nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Giám đốc các Sở, ngành, địa phương và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

Chủ tài khoản thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy của Sở; quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền của ngành; xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực lâm nghiệp.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; Chi cục Kiểm lâm; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh; Ban Quản lý Dự án thành phần - Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa.

d) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô.  

đ) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng cấp Sở:

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi;

- Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh (phụ trách công tác phòng, chống thiên tai);

- Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tỉnh;

- Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh;

- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên động vật tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy liên quan đến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi;

- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phần - Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi;

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật Sở;

- Trưởng Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật về Lâm nghiệp của Sở;

- Chính trị viên trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở; theo dõi hoạt động của Hội Cựu chiến binh Sở;

- Tổ trưởng Tổ Thông tin, Trưởng Ban Biên tập Bản tin của Sở;

- Tham gia thành viên các dự án chuyên ngành, các Ban Chỉ đạo khác của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

2. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Nông nghiệp (bao gồm: Chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông); phụ trách công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ của Sở.

Chủ tài khoản thứ hai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Văn phòng Sở, Trung tâm Giống, Trung tâm Khuyến nông.

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi.

d)  Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng cấp Sở:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên động vật tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh;

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở;

- Thành viên Tổ tư vấn tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Trưởng Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật về lĩnh vực Nông nghiệp của Sở;

- Tham gia các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách;

- Tham gia các chương trình, dự án chuyên ngành theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

đ) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

 

3. Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều; quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn; phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều và sạt lở bờ sông, bờ biển.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Ban Quản lý dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi (ADB9).

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

d)  Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng cấp Sở:

- Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện công tác PCTT và TKCN đê kè, các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh);

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của các Dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" tỉnh;

- Thành viên Tổ công tác cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn;

- Thành viên Ban Chỉ đạo giải phòng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hoàng Sa – Dốc sỏi;

- Trưởng Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật về Thủy lợi của Sở;

- Tham gia các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách; theo dõi hoạt động của Chi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở;

- Tham gia các chương trình, dự án chuyên ngành theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

đ) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

4. Ông Từ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

c)  Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng cấp Sở:

- Thành viên Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Tổ điều phối cấp tỉnh theo Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham gia các chương trình, dự án chuyên ngành theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

d) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

5. Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở

a) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thủy sản; quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Ban Quản lý các cảng cá; Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn.

c)  Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng cấp Sở:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Biển đông - Hải đảo tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo Quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Quảng Ngãi;

-Thành viên Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

- Thành viên Ban vận động cứu trợ tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh;

- Trưởng Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật về Thủy sản của Sở;

- Tham gia các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách;

- Tham gia các chương trình, dự án chuyên ngành theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

d) Một số công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở