Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI

--------------------------------------------------------------

 

TT

Tên thủ tục
 hành chính thay thế

Tên thủ tục
 hành chính được thay thế

Địa điểm, cách thức
 thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

I

Lĩnh vực tiếp công dân

1

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, số 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Không

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh  tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

II

Lĩnh vực xử lý đơn 

2

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, số 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh  tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

III

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, số 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, số 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Không

- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

IV

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

5

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, số 182 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở và các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Không

- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở