Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân

20:21 04/04/2022

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

14:37 12/10/2021

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong quý III năm 2021( Có danh sách kèm theo Công văn này).

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

16:07 29/06/2021

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong quý II năm 2021 (Có danh sách kèm theo Công văn này).
Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và tổ chức, cá nhân được công bố hợp quy phân bón quý II năm 2020.

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và tổ chức, cá nhân được công bố hợp quy phân bón quý II năm 2020.

16:24 24/09/2020

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chonsh phru về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và tổ chức, cá nhân được công bố hợp quy phân bón quý I năm 2020.

Công khai danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và tổ chức, cá nhân được công bố hợp quy phân bón quý I năm 2020.

09:00 04/05/2020

Thực hiện Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật công khai các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và tổ chức, cá nhân được công bố hợp quy phân bón trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong quý I năm 2020.

 
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 316

Tổng số lượt xem: 262100