Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Kết luận kiểm tra cải cách hành chính năm 2023.

Thông báo Kết luận kiểm tra cải cách hành chính năm 2023.

10:49 03/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 615/KH-SNNPTNT ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023, Quyết định số 192/QĐ-SNNPTNT ngày 31/3/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đề nghị của Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Báo cáo ngày 25/9/2023; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận và chỉ đạo như sau:

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

10:54 14/09/2023

Thực hiện Công văn số 900/UBND-TTHC ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và chế độ thông tin, báo cáo; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý III, như sau:

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

11:00 15/06/2023

Thực hiện Công văn số 900/UBND-TTHC ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và chế độ thông tin, báo cáo; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, như sau:

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

11:09 17/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 01/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý I năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý I năm 2023

11:06 15/03/2023

Thực hiện Công văn số 900/UBND-TTHC ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh và chế độ thông tin, báo cáo; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, như sau:

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng, cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng, cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.

11:12 24/02/2023

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc (Chỉ thị số 31); Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (Chỉ thị số 17); Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 48); Quyết định số 34-QĐ/ĐU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Quyết định số 34); Quyết định số 69/QĐ-SNNPTNT ngày 17/02/2023 của Giám đốc Sở về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

00:00 22/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 như sau:

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

00:00 20/02/2023

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi";
Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

00:00 06/02/2023

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 như sau:

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

00:00 06/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở