Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025”.

Công khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025”.

18:34 16/11/2023

Thực hiện quy định tại Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Để kịp thời thông tin rộng rãi đến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đănhg tairi công khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025” các nội dung sau:

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 10/2023

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 10/2023

16:34 07/11/2023

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 10/2023

Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 10/2023

16:25 07/11/2023

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 9/2023

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 9/2023

20:00 05/10/2023

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 9/2023

Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 9/2023

20:09 04/10/2023

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn,
Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý III năm 2023

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý III năm 2023

14:07 04/10/2023

Căn cứ theo quy định tại Khoàn 6, Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 8/2023

Danh sách chuỗi ATTP nông, lâm, thủy sản được xác nhận trong tháng 8/2023

13:38 12/09/2023

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn,

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 8/2023

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 8/2023

10:25 07/09/2023

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 8/2023

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 8/2023

07:33 06/09/2023

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 7/2023

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 7/2023

10:37 05/08/2023

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở