Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận trong tháng 05/2022.

Công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận trong tháng 05/2022.

13:53 02/06/2022

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-UBND ngày 20/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn;
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 04/2022.

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 04/2022.

13:44 29/04/2022

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

 

 
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 03/2022.

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 03/2022.

19:53 12/04/2022

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý I năm 2022

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý I năm 2022

14:12 06/04/2022

Căn cứ theo quy định tại Khoàn 6, Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý IV năm 2021.

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý IV năm 2021.

14:07 10/01/2022

Căn cứ theo quy định tại Khoàn 6, Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận trong năm 2021.

Công khai danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận trong năm 2021.

13:50 31/12/2021

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-UBND ngày 20/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn;

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 11/2021.

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 11/2021.

14:03 14/12/2021

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Cung cấp thông tin các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc.

Cung cấp thông tin các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc.

16:56 27/10/2021

Thực hiện Công văn số 781/CBTTNS-SPS ngày 22/10/2021 của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản về việc đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc, 
Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 09/2021.

Thông báo Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp nhận trong tháng 09/2021.

09:40 05/10/2021

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Công văn số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý III năm 2021.

Công khai danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP Quý III năm 2021.

07:36 05/10/2021

Căn cứ theo quy định tại Khoàn 6, Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 773

Tổng số lượt xem: 262133