Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

21:32 30/11/2022

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

16:45 25/10/2021

Thực hiện Công văn số 5386/UBND-TH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 2136/SKHĐT-TH ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; 
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

16:49 13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;
Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

16:51 29/09/2021

Thực hiện Công văn số 4801/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 1923/SKHĐT-TH ngày 21/9/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc xây dựng phương án, kế hoạch thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

17:03 23/08/2021

Theo Công văn số 833/STTTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số năm 2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

17:06 17/08/2021

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

08:36 10/08/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3763/UBND-NNTN ngày 04/8/2021 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

08:38 09/08/2021

Thực hiện Công văn số 3607/UBND-TH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022;
Kế hoạch Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16:53 06/08/2021

Thực hiện Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1579/SKHĐT-XTĐT ngày 13/8/2021 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI Quảng Ngãi năm 2021 và những năm tiếp theo;
Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2021-2025.

08:40 06/08/2021

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Trên cơ sở số lượng công chức, viên chức và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021.

Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021.

08:43 09/06/2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệm pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 5547/UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi,

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

08:46 27/04/2021

Thực hiện nội dung Công văn số 1631/UBND-NNTN ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021
Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

08:47 23/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

08:49 12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi";

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

08:50 06/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021; 
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09:00 25/03/2021

Thực hiện Công văn số 1346/BNN-TCTL ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 967/UBND-NNTN ngày 11/3/2021 về việc rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi; 
Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

09:02 17/03/2021

Thực hiện Công văn số 736/UBND-NNTN ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh;
Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

09:05 12/03/2021

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 5753/KH-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021;
Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

09:03 12/03/2021

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

09:07 10/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 66/KH-UBND ngày 18/5/2020 thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở