Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

09:12 04/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh, 
Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, giai đoạn 2021 - 2025.

09:10 04/03/2021

Thực hiện Quyết định số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 22 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025;

Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

09:09 04/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh; để triển khai công tác bồi thường nhà nước đạt hiệu quả,
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

09:13 24/02/2021

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Công văn số 403/UBND-NC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021;

Kế hoạch hành động Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Kế hoạch hành động Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

09:15 05/02/2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, toàn ngành tập trung thực hiện 2 quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm “Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có”.

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp trong tâm của ngành Nông nghiệp để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhằm tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

09:24 25/01/2021

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi; Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ 22 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Căn cứ kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021;
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021.

09:17 30/10/2020

Thực hiện Công văn số 1722/SKHĐT-TH ngày 12/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021;
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở