Đăng nhập Email
  User Name:
  Password:

 
Trang chủ Sơ đồ web Font unicode  
Trang chủ Trang Chuyên ngành Sở Nội vụ  Giới thiệu

     QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Lịch sử ngành Tổ chức Nhà nước gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng, gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các giai đoạn lịch sử.

Cùng với sự phát triển của ngành, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cũng từng bước trưởng thành và phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức và hoạt động, đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sau khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 03/QĐ-UB "V/v thành lập Ban Tổ chức chính quyền tỉnh". Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi mới thành lập có 07 cán bộ, công chức, đội ngũ từng bước được bổ sung, ba tổ công tác được thành lập: Tổ hành chính, Tổ cán bộ, Tổ xây dựng chính quyền; ba phòng được thành lập trên cơ sở ba tổ công tác: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tổ chức công chức và Phòng Xây dựng chính quyền.

Thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20-11-2003 của Thủ Tướng Chính phủ “V/v đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ”, ngày    UBND tỉnh Quảng Ngãi  ra Quyết định số    /QĐ-UB “V/v đổi tên Ban tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi”. Sở Nội vụ Quảng ngãi gồm có 05 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Cán bộ - Công chức, Phòng Xây dựng chính quyền, Phòng Tổ chức - Biên chế, Phòng Thanh tra - Pháp chế; Giám đốc Sở là ông Trần Văn Thanh.       .

Ngay sau khi được thành lập Sở Nội vụ  tập trung vào các nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ra quyết định thành lập các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các phòng chuyên môn trực thuộc các sở, ngành. 

 - Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh  kiện toàn bộ máy lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn của các sở, ngành, UBND huyện, thị.


 - Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời đáp ứng yêu cầu của tỉnh mới tái lập.

Từ khi được thành lập đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ giao.

 

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

Truy cập:317427

Bản quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Vietnam Software Outsourcing Vietnam Software Development