Softech Danang


 

 
Trang chủ Sơ đồ web Font unicode   English
Trang chủ  Trang Hành chính  Huyện, Thành phố

 UBND huyện Đức Phổ  UBND huyện Tư Nghĩa  UBND huyện Tây Trà 
 UBND huyện Sơn Tây  UBND huyện Sơn Hà  UBND thành phố Quảng Ngãi 
 UBND huyên Sơn Tịnh  UBND huyện Lý Sơn  UBND huyện Minh Long 
 UBND huyện Trà Bồng  UBND huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Ba Tơ 
 UBND huyện Bình Sơn  UBND huyện Mộ Đức 


                                   UBND HUYỆN MINH LONG

 

I /Thông tin chung về đơn vị:

Tên đơn vị: Ủy ban  nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại văn thư: 055.866320

Địa chỉ Mail văn thư: minhlong@quangngai.gov.vn

 

* Thông tin  về các cán bộ  lãnh đạo của đơn vị:

1/Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 Họ và tên              : Lý Đức

 Điện thoại             : 055.866224

 Mail                      : lduc-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung  và phụ trách các ngành, các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ;  nội chính - tôn giáo; quy hoạch trung tâm huyện và nông thôn; kế hoạch; ngân sách; Văn phòng UBND huyện; cải cách thủ tục hành chính.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định 155/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2004 của UBND huyện Minh Long.

 

2/Phó chủ tịch Ủy nhân dân huyện

Họ và tên   : Nguyễn Văn Thuần

Điện thoại  : 055.866233

Mail           : nvthuan-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Gồm các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; Địa chính;  Thủy lợi; Kiểm lâm; phòng chống thiên tai; công thương (kể cả xây dựng giao thông vận tải, điện lực, các chương trình  phát triển kinh tế miến núi ); Ngân hàng (trừ ngân hàng chính sách); Tài chính (kể cả Thuế, Kho bạc )  và theo dõi công tác Hội nông dân huyện.

Chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 17 tháng 6  năm 2004 của UBND huyện Minh Long.

 

3/Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Họ và tên   : Đinh Thị Hoa Vinh

Điện thoại  : 055.866512

Mail           : dthvinh-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Gồm các ngành, lĩnh vực: Giáo dục; Y tế; Truyền thanh truyền hình; Văn hoá thông tin - thể thao; Lao động thương binh xã hội; Dân số gia đình và trẻ em; Khoa học công nghệ; Bưu điện; Du lịch và dịch vụ tổng hợp; Theo dõi công tác Mặt trận, các Hội đoàn thể (trừ hội nông dân) và các lĩnh vực xã hội khác.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 155/QĐ-UB ngày 17   tháng 6 năm 2004.

 

II/Các phòng trực thuộc UBND huyện:

1/Văn phòng HĐND - UBND huyện:

Địa chỉ: Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

a/Chánh văn phòng

Họ và tên   : Trần Khanh

Điện thoại  : 055.866.254.

Mail           : tkhanh-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 115/QĐ-CT ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

b/Phó văn phòng:

Họ và tên  : Hồ Quang Tuyến

Điện thoại : 055.866.234.

Mail          : hqtuyen-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Địa  chính - nông nghiệp  phát triển nông thôn; Xoá đói giảm nghèo; Tôn giáo; Giao thông thủy lợi; Dân tộc.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 115/QĐ-CT ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

c/Phó văn phòng:

Họ và tên  :  Lê Thân

Điện thoại : 055.866.235

Mail          : lthan-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: văn hóa - xã hội; Thi đua khen thưởng.

Chức năng nhiệm vụ theo quyết định  số 110/QĐ-CT  ngày 22 tháng 7 năm 2004  của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

2/Phòng Địa chính - Nông nghiệp phát triển nông thôn:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó trưởng phòng Địa chính - Nông gnhiệp PTNT huyện

Họ và tên  : Nguyễn Linh Quý

Điện thoại : 055.866237.

Mai           : nlquy-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - nông nghiệp phát triển nông thôn  của huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 245/QĐ-UB ngày  24 tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

3/Phòng Tư pháp:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó trưởng phòng Tư pháp huyện

Họ và tên   : Nguyễn Tấn Diệu .

Điện thoại  : 055.866 269.

Mail           : ntdieu-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách  tư pháp huyện: Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện, công chứng, theo dõi giám sát  việc ban hành văn bản của UBND huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 112/QĐ-CT  ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

4/Phòng  Tổ chức - lao động thương binh - xã hội:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

a/Trưởng phòng Tổ chức - lao động thương binh -xã hội huyện

Họ và tên   :  Võ Văn Hội 

Điện thoại  : 055.866 262

Mail           : vvhoi-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:  tổ  chức cán bộ.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 64/QĐ-CT ngày 7 tháng 5 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

b/Phó trưởng phòng Tổ chức - Lao động TBXH huyện

Họ và tên  : Đinh Xuân Hoài

Điện thoại : 055.866 236

Mail          : dxhoai-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: chính sách  lao động thương binh và xã hội của huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 111/QĐ-CT  ngày 22 tháng 7 năm 2004  của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

5/Phòng Công thương:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó trưởng phòng Công thương huyện

Họ và tên   :  Trần Như Trí

Điện thoại  : 055.866324.

Mail           : tntri-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Giao thông, điện thắp sáng  trên địa bàn huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 35/QĐ-CT ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

6/Phòng Giáo dục:

Địa chỉ : Thôn 1 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trưởng phòng Giáo dục huyện

Họ và tên  : Nguyễn  Văn Bảy

Điện thoại : 055.866374.

Mail          : nvbay-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: quản lý nhà nước  về giáo dục.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 108/QĐ-CT ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

7/Phòng  Văn hoá thông tin - thể thao:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin - thể thao huyện

Họ và tên   :  Lê Đình Thông

Điện thoại  : 055.866240

Mail           : ldthong-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 112/QĐ-CT  ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

8/Thanh tra huyện:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chánh thanh tra huyện

Họ và tên   :  Nguyễn Diên Mùi

Điện thoại  :  055.866244

Mail           :  ndmui-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nhà nước.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 358/QĐ-CT ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

9/Đài truyền thanh huyện:

Địa chỉ : Thôn 3 xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phó  trưởng Đài truyền thanh phát lại truyền hình huyện

Họ và tên   : Nguyễn  Đại Thanh

Điện thoại  : 055.866241

Mail           : ndthanh-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: truyền thanh, truyền hình.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 113/QĐ-CT ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

10/Trạm khuyến nông:

Địa chỉ : Thôn  Mai Lãnh Hữu xã Long Mai, Huyện Minh Long.

 

Phó trưởng trạm Khuyến nông huyện

Họ và tên   : Nguyễn  Thị Sang 

Điện thoại  : 055.866284 .

Mail           : ntsang-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 107/QĐ-CT ngày 20 tháng 7 năm 2004  của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

11/ Phòng Tài chính - kế hoạch:

Địa chỉ : Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long

 

Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện

Họ và tên    : Nguyễn Bình .

Điện  thoại  : 055.866303.

Mail            : nbinh-minhlong@quangngai.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - kế hoạch

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 31/QĐ-CT ngày 27 tháng 2 năm 2002 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

12/ Ủy ban dân số  gia đình và trẻ em huyện:

Địa chỉ : thôn 2 xã Long Hiệp, huyện  Minh Long

 

Phó chủ nhiệm Ủy ban dân số gia đình và trẻ em huyện

Họ và tên   : Lê Vũ Lương

Điện thoại  : 055.866304

Mail           : lvluong-minhlong@quangngai.gov.vn

Lĩnh vực phục trách: dân số  gia đình và trẻ em

Chức năng nhiệm vụ  theo quyết định số 399/QĐ-CT ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long.

 

[ Trở về |  Đầu trang ]

 

Bản quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thiết kế bởi Softech